Algemene voorwaarden

Klik hier voor een PDF versie van onze algemene voorwaarden.


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: Baggoo

Vertegenwoordigt door Nix Marc

Handelend onder de naam: Baggoo.be

Vestigingsadres: 


Sieberg 32/2

3770 Riemst

België


Telefoonnummer: 0497/60.64.13


Bereikbaarheid: 


Van maandag t.e.m. zondag van 09.00 uur tot 21.OO uur


E-mailadres: info@baggoo.be

Ondernemingsnummer: BE0820.761.243

Bankrekeningnummer: BE85 3770 7441 5306


Artikel 2 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. De algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

Indien dit niet mogelijk is zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens bijkomende bijzonde voorwaarden van toepassing zijn geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de meest gunstige bepaling.

4. De algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk aanvaard bij het tot stand komen van een bestelling.


Artikel 3 - Het aanbod


1. Het aanbod is altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissingen en/of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.

2. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3. Elk aanbod bevat de volgende informatie zodat het voor de consument altijd duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:

- De prijs incl. BTW.

- Eventuele bijkomende kosten.

- De wijze van overeenkomst en het herroepingsrecht.

- De wijze van betaling, aflevering of afhaling van de goederen.

- Het modelformulier voor herroeping.


Artikel 4 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst is definitief zodra de ondernemer een goedkeuring van de betalingstransactie heeft ontvangen, de consument wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

2. Een overeenkomst kan enkel gesloten worden door een natuurlijk persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar. Indien hieraan niet wordt voldaan heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4. Indien de consument elektronisch betaald, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering de volgende informatie aan de consument mededelen:

- Het adres of plaats waar de consument met klachten terecht kan.

- De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken.

- De informatie over service en garantie na aankoop.

- De prijs incl. Belastingen van het product en de wijze van betaling. 


Artikel 5 - Herroepingsrecht


1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden(en) ontbinden.  

2. De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product ontvangen heeft, indien de levering uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat gaat het herroeppingsrecht in op de dag dat de consument het laatste onderdeel ontvangen heeft.

3. De ondernemer is verplicht de consument voor of ten laatste bij het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden en het modelformulier voor het herroepingsrecht te bezorgen.


Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het aangangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag handteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Indien er sprake is van een waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan die verder gaat dan boven beschreven is de consument aansprakelijk hiervoor.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht


1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 14 dagen vanaf de levering doormiddel van het modelformulier voor herroeping aan de ondernemer.

2. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de dag van levering, terug of overhandig hij dit aan de ondernemer.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.

6. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht , worden alle aanvulllende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht zal de ondernemer de terugbetaling aan de consument uitvoeren volgens hetzelfde betaalmiddel tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en zal gebeuren binnen de 14 dagen nadat de goederen bij de ondernemer zijn toegekomen.


Artikel 8 - De prijs


1. Tijdens de periode die in het aanbod wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW – tarieven.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de producten zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten.


Artikel 9 - Betaling


1. De consument heeft de keuze uit verschillende betalingsopties die getoond worden bij het afrekenen van de producten.

2. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactie gegevens versleuteld, de consument is hierdoor beschermd en kan in een veilige betalingsomgeving de betaling uitvoeren. In geval van fraude kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 10 - Levering


1. De ondernemer zal het product met de grootst mogelijke zorgvuldigheid leveren aan de consument.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft doorgegeven.

3. De producten worden geleverd binnen de opgegeven termijn die vermeldt wordt bij het afsluiten van de overeenkomst, indien er zich een wijziging van levertermijn voordoet zal de ondernemer dit zo snel mogelijk aan de consument melden.

4. De levering gebeurt met de door de consument gekozen verzendservice, de kosten hiervoor worden gedragen door de ondernemer met uitzondering van producten waarbij dit specifiek vermeld is.

5. Indien de door de ondernemer geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leverbon vermeld staan, moet de consument dit uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst melden en de producten terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook wegens laattijdige of niet-levering door de transporteur. De aansprakelijkheid blijft in dit geval beperkt tot de waarde van de producten die niet door de klant werden ontvangen.

7. De verzending gebeurt op risico van de ondernemer en de ondernemer dekt de producten die verloren gaan tijdens de verzending, indien de consument echter binnen de 14 dagen de producten retourneerd is de consument zelf verantwoordelijk voor de verzending.


Artikel 11 -  Garantie


1. De ondernemer garandeerd dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de verwachtingen die de consument mag hebben rekeninghoudende met de specificaties van het product.

2. De ondernemer handteerd steeds de wettelijke minimum garantie termijn van twee jaar.  Dit betekent dat bij gebreken of defecten binnen de twee jaar na levering het product kosteloos wordt hersteld of vervangen.

3. De consument heeft voor zover dit mogelijk is de keuze tussen herstelling of vervanging. Indien deze herstelling of vervanging onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan uitgevoerd worden, heeft de consument het recht om een ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.


Artikel 12 - Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig aan deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden, bij de ondernemer ingediend worden.

3. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen de 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer minimum 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling.


Artikel 13 -  Geschillen


1. Op alle overeenkomsten die worden afgesloten met de consument, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door de ondernemer te leveren of  geleverde producten, kunnen, met inachtneming van een bekwame tijd aan de geschillencommissie voorgelegd worden.

3. Voor de geschillen is de Consumentenombudsdienst van FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van de consumenten geschillen te ontvangen. Deze zal de aanvraag behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst kan bereikt worden via volgende link: http://consumentenombudsdienst.be

De consument kan ook beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via volgende link:

http://ec.europa.eu/odr


Artikel 14 - Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude


1. Om de veiligheid van u online bezoek te verzekeren, werkt Baggoo uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Verlies of diefstal van u identiteitsgegevens wordt tot een minimum beperkt.  Baggoo meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt als een zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Baggoo worden ingeroepen.


Artikel 15 - Persoonsgegevens


1. Baggoo gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Baggoo en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.”